Thời khóa biểu áp dụng từ 23/09/2019

Thứ ba - 22/01/2019 14:17
Thời khóa biểu áp dung từ 23/09/2019
Thời Khóa biểu
Thời Khóa biểu
Thời khóa biểu áp dung từ 23/09/2019/uploads/thcschanhphuhoa/news/2019_10/tkb-thang-9-23-9-2019.xls
Phòng GD & ĐT Bến Cát THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG NĂM HỌC 2019 - 2020  
Trường THCS Chaùnh Phuù Hoøa HỌC KÌ I ÁP DỤNG TỪ  23 /  9 /2019  đến     /     /2019  
Thứ Tiết 6A 1 6A 2 6A 3 6A 4 6A 5 6A 6 6A 7 6A 8 7A 1 7A 2 7A 3 7A 4 7A 5 7A 6 8A 1 8A 2 8A 3 8A 4 8A 5 9A 1 9A 2 9A 3 9A 4 NBM
 
1 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC  
  2 SHCN-Quang SHCN-Lâm SHCN-Đan SHCN-Thắng SHCN-Linh SHCN-Ngọc SHCN-H.Phúc SHCN-Dung SHCN-Lý SHCN-Kiều SHCN-Nhàn SHCN-Thủy SHCN-Duyên SHCN-Thi SHCN-Lan SHCN-Liên SHCN-Tiến SHCN-Q.Nga SHCN-Dương SHCN-Thuận SHCN-N.Nga SHCN-Ngân SHCN-Phượng  
  3 Đ-Tiến V-Hải A-Đan TD-Quang Sinh-Dung A-Q.Nga MT-Lý Nhạc-Linh Sử-T.Phượng T-Thi T-Nhàn T-Ngân GD-Liên Lý-N.Nga V-Bê A-Kiều Lý-Lâm TD-V.Tiến T-Dương V-Phượng T-Thuận V-Nhung TD-Duyên  
  4 Sử-Ngọc Lý-Lâm A-Đan V-Hải T-Thắng A-Q.Nga Tin-H.Phúc V-Nhung MT-lý Sử-T.Phượng T-Nhàn Lý-N.Nga T-Ngân T-Thi V-Bê A-Kiều T-Dương H-Lan GD-Liên T-Thuận V-Phượng A-Thủy Đ-Tiến  
  5                                             V.Nhung  
Bitmap Bitmap
 
1 TD-Quang V-Hải CN-T.Phượng Lý-Lâm T-Thắng V-Nhung T-Dương T-Thi Đ-Tiến Nhạc-Linh A-Thủy Tin-K.Phúc TD-Duyên Sinh-Phượng Sử-Ngọc V-Bê A-Kiều A-Q.Nga H-Lan Lý-N.Nga V-Phượng Sinh-Dung T-Ngân  
  2 Sinh-Phượng V-Hải Lý-Lâm T-Thắng A-Q.Nga V-Nhung TD-Duyên T-Thi Nhạc-Linh Tin-K.Phúc A-Thủy V-Bê T-Ngân CN-M.Linh A-Kiều TD-Quang V-Phượng T-Dương Sử-Ngọc Sử-T.Phượng Đ-Tiến H-Lan Sinh-Dung Toán 
  3 T-L.Thủy CN-T.Phượng V-Hải Sinh-Phượng A-Q.Nga T-Thắng Nhạc-Linh V-Nhung Tin-K.Phúc T-Thi V-Bê CN-M.Linh T-Ngân A-Thủy A-Kiều Lý-Lâm H-Lan Sử-Ngọc T-Dương V-Phượng Lý-N.Nga Đ-Tiến TD-Duyên NN
  4 T-L.Thủy Sinh-Phượng V-Hải Đ-Tiến Lý-Lâm Sinh-Dung A-Q.Nga V-Nhung A-Kiều T-Thi Lý-N.Nga A-Thủy CN-M.Linh Nhạc-Linh V-Bê T-Thắng Sử-Ngọc CN-K.Phúc T-Dương V-Phượng H-Lan T-Ngân Sử-T.Phượng  
  5                                 V-Phượng           V.Nhung Tin
 
1 TD-Quang A-Đan CN-T.Phượng Nhạc-Linh V-Nhung MT-Lý Tin-H.Phúc A-Kiều T-Thi V-Bê Tin-K.Phúc T-Ngân A-Thủy V-Hải T-Thuận T-Thắng TD-V.Tiến A-Q.Nga T-Dương Đ-Tiến V-Phượng H-Lan Sinh-Dung  
  2 A-Đan Nhạc-Linh T-Nhàn TD-Quang V-Nhung Tin-H.Phúc T-Dương Đ-Tiến T-Thi V-Bê Sử-T.Phượng MT-Lý A-Thủy V-Hải A-Kiều T-Thắng GD-Liên A-Q.Nga TD-V.Tiến H-Lan V-Phượng Sinh-Dung T-Ngân  
  3 A-Đan T-Nhàn V-Hải MT-Lý A-Q.Nga T-Thắng V-Nhung Tin-H.Phúc A-Kiều Tin-K.Phúc GD-Liên V-Bê Nhạc-Linh A-Thủy TD-Quang Sinh-Dung T-Dương V-Phượng TD-V.Tiến T-Thuận Sử-T.Phượng Đ-Tiến T-Ngân Văn
  4 V-Hải MT-Lý Nhạc-linh A-Q.Nga Tin-H.Phúc T-Thắng V-Nhung T-Thi A-Kiều Đ-Tiến T-Nhàn V-Bê T-Ngân A-Thủy Sinh-Dung GD-Liên T-Dương V-Phượng CN-K.Phúc T-Thuận A-Đan Sử-T.Phượng H-Lan  
  5                                              
 
1 Lý-Lâm Sinh-Phượng T-Nhàn V-Hải MT-Lý A-Q.Nga V-Nhung GD-Liên Đ-Tiến A-Kiều V-Bê CN-M.Linh TD-Duyên T-Thi TD-Quang T-Thắng H-Lan Sử-Ngọc V-Phượng A-Đan T-Thuận T-Ngân A-Thủy  
  2 A-Đan Sử-Ngọc T-Nhàn V-Hải T-Thắng GD-Liên Đ-Tiến TD-Duyên T-Thi MT-Lý V-Bê Sinh-Phượng Lý-N.Nga CN-M.Linh Lý-Lâm A-Kiều T-Dương V-Phượng A-Q.Nga H-Lan T-Thuận T-Ngân V-Nhung Hóa
  3 T-L.Thủy T-Nhàn A-Đan Sinh-Phượng T-Thắng V-Nhung A-Q.Nga A-Kiều V-Bê Đ-Tiến A-Thủy T-Ngân CN-M.Linh V-Hải GD-Liên TD-Quang V-Phượng T-Dương Sử-Ngọc T-Thuận Lý-N.Nga TD-Duyên H-lan Sinh
  4 T-L.Thủy T-Nhàn Sinh-Phượng T-Thắng V-Nhung Lý-Lâm A-Q.Nga A-Kiều V-Bê T-Thi CN-M.Linh T-Ngân V-Hải MT-Lý T-Thuận Sử-Ngọc V-Phượng T-Dương H-Lan Lý-N.Nga A-Đan A-Thủy Đ-Tiến  
  5                           V-Hải                   KTNN
 
1 Sinh-Phượng T-Nhàn MT-Lý A-Q.Nga Nhạc-Linh Sinh-Dung T-Dương T-Thi V-Bê Sử-T.Phượng Tin-K.Phúc A-Thủy V-Hải GD-Liên T-Thuận Sử-Ngọc A-Kiều H-Lan V-Phượng A-Đan Đ-Tiến TD-Duyên V-Nhung  
  2 Nhạc-Linh A-Đan Sử-Ngọc A-Q.Nga Tin-H.Phúc T-Thắng T-Dương TD-Duyên T-Thi V-Bê Sử-T.Phượng A-Thủy V-Hải Sinh-Phượng T-Thuận Sinh-Dung A-Kiều TD-V.Tiến V-Phượng Đ-Tiến GD-Liên T-Ngân V-Nhung  
  3 V-Hải A-Đan Sinh-Phượng T-Thắng Sinh-Dung Đ-Tiến TD-Duyên Tin-H.Phúc Sử-T.Phượng A-Kiều T-Nhàn Tin-K.Phúc MT-Lý T-Thi Sử-Ngọc V-Bê TD-V.Tiến Gd-Liên A-Q.Nga V-Phượng H-Lan V-Nhung A-Thủy Nhạc
  4 V-Hải CN-T.Phượng T-Nhàn T-Thắng Đ-Tiến Tin-H.Phúc GD-Liên MT-Lý Tin-K.Phúc A-Kiều Nhạc-Linh Sinh-Phượng A-Thủy T-Thi Sinh-Dung V-Bê Sử-Ngọc T-Dương A-Q.Nga V-Phượng T-Thuận V-Nhung T-Ngân MT
 
1                                       T-Thuận A-Đan T-Ngân A-Thủy  
  2                                       T-Thuận A-Đan T-Ngân A-Thủy  
  3                                       A-Đan T-Thuận A-Thủy T-Ngân  
  4                                       A-Đan T-Thuận A-Thủy T-Ngân  
Chủ nhiệm Quang Lâm Đan Thắng Linh Ngọc H.Phúc Dung Kiều Nhàn Thủy Duyên Thi Lan Liên Tiến Q.Nga Dương Thuận N.Nga Ngân T.Phượng  
                                Chaùnh Phuù Hoøa ngaøy 19 thaùng 09 naêm 2019          
                                P.HIỆU TRƯỞNG            
Phòng GD & ĐT Bến Cát THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIEÀU NĂM HỌC 2019 - 2020     
Trường THCS Chaùnh Phuù Hoøa HỌC KÌ I ÁP DỤNG TỪ  23   / 9  /2019  đến    /     /2019      
Thứ Tiết 6A 1 6A 2 6A 3 6A 4 6A 5 6A 6 6A 7 6A 8 7A 1 7A 2 7A 3 7A 4 7A 5 7A 6 8A 1 8A 2 8A 3 8A 4 8A 5 9A 1 9A 2 9A 3 9A 4 NBM
Bitmap Bitmap Bitmap
 
1 GD-Liên A(TT)-Đan V-Hải T(TT)-Thắng CN-Ngọc V-Nhung Sinh-Dung T(TT)-Thi Lý-N.Nga A(TT)-Kiều Đ-Tiến T(TT)-Ngân  Sinh-Phượng Sử-T.Phượng V-Bê H-Lan Nhạc-Linh A(TT)-Q.Nga MT-Lý T(TT)-Thuận V-Phượng A(TT)-Thủy CN-Lâm  
  2 CN-T.Phượng A(TT)-Đan TD-Quang Sử-Ngọc GD-Liên T(TT)-Thắng Lý-N.Nga Sinh-Dung T(TT)-Thi TD-V.Tiến V-Bê A(TT)-Thủy Đ-Tiến V-Hải H-Lan A(TT)-Kiều V(TT)-Phượng MT-Lý Lý-Lâm Nhạc-Linh Sinh-Phượng V-Nhung T(TT)-Ngân  
  3 MT-Lý TD-Quang GD-Liên V-Hải A(TT)-Q.Nga Sử-Ngọc V-Nhung GDNG-Dung Sinh-Phượng V-Bê TD-V.Tiến GDNG-Thủy Sử-T.Phượng T(TT)-Thi T(TT)-Thuận Nhạc-Linh A(TT)-Kiều Đ-Tiến V-Phượng CN-Lâm GDNG-N.Nga T(TT)-Ngân    
  4 GDNG-Quang GDNG-lâm GDNG-Đan V(TT)-Hải GDNG-Linh GDNG-Ngọc CN-H.Phượng   GDNG-Lý GDNG-Kiều V(TT)-Bê                     V-Nhung    
                                                   
 
1 T(TT)-L.Thủy T(TT)-Nhàn Tin-H.Phúc CN-Ngọc T(TT)-Thắng V(TT)-Nhung A(TT)-Q.Nga Lý-N.Nga V-Bê CN-M.Linh Sinh-Phượng Đ-Tiến A(TT)-Thủy V(TT)-Hải A(TT)-Kiều CN-K.Phúc T(TT)-Dương V-Phượng Sinh-Dung A(TT)-Đan T(TT)-Thuận Lý-Lâm GD-Liên  
  2 T(TT)-L.Thủy V-Hải T(TT)-Nhàn Tin-H.Phúc Sử-Ngọc A(TT)-Q.Nga V(TT)-Nhung Sinh-Dung Sinh-Phượng Lý-N.Nga CN-M.Linh TD-V.Tiến Đ-Tiến TD-Duyên T(TT)-Thuận V-Bê A(TT)-Kiều V(TT)-Phượng T(TT)-Dương GD-Liên A(TT)-Đan A(TT)-Thủy Lý-Lâm Toán
  3 A(TT)-Đan Tin-H.Phúc V(TT)-Hải GD-Liên TD-Duyên CN-Ngọc Sinh-Dung V-Nhung CN-M.Linh Sinh-Phượng Đ-Tiến TD-V.Tiến Tin-K.Phúc A(TT)-Thủy V(TT)-Bê T(TT)-Thắng   T(TT)-Dương A(TT)-Q.Nga TD-Quang V(TT)-Phượng CN-Lâm   NN
  4 V-Hải Đ-Tiến TD-Quang GDNG-Thắng V-Nhung TD-Duyên GDNG-H.Phúc   TD-V.Tiến V(TT)-Bê A(TT)-Thủy                 V(TT)-Phượng       Tin
                                                   
 
1 A(TT)-Đan GD-Liên V(TT)-Hải Tin-H.Phúc CN-Ngọc V(TT)-Nhung A(TT)-Q.Nga T(TT)-Thi V(TT)-Bê A(TT)-Kiều T(TT)-Nhàn A(TT)-Thủy Tin-K.Phúc Sử-T.Phượng Đ-Tiến T(TT)-Thắng V(TT)-Phượng T(TT)-Dương Sinh-Dung Sinh-Phượng MT-Lý Nhạc-Linh T(TT)-Ngân  
  2 Tin-H.Phúc V(TT)-Hải T(TT)-Nhàn A(TT)-Q.Nga T(TT)-Thắng CN-Ngọc T(TT)-Dương CN-H.Phượng GD-Liên TD-V.Tiến V(TT)-Bê Sử-T.Phượng  Sinh-Phượng A(TT)-Thủy CN-K.Phúc MT-Lý Sinh-Dung Nhạc-Linh Đ-Tiến TD-Quang A(TT)-Đan T(TT)-Ngân V(TT)-Nhung Văn
  3 V(TT)-Hải Tin-H.Phúc A(TT)-Đan CN-Ngọc A(TT)-Q.Nga TD-Duyên V(TT)-Nhung A(TT)-Kiều TD-V.Tiến T(TT)-Thi Sinh-Phượng V-Bê T(TT)-Ngân Tin-K.Phúc Nhạc-Linh Đ-Tiến T(TT)-Dương Sinh-Dung V(TT)-Phượng MT-Lý TD-Quang GD-Liên GDNG-Phượng
  4               V(TT)-Nhung       V(TT)-Bê GDNG-Duyên GDNG-Thi             Sinh-Phượng      
                                                   
 
1 CN-T.Phượng V(TT)-Hải Tin-H.Phúc T(TT)-Thắng V(TT)-Nhung A(TT)-Q.Nga T(TT)-Dương Sử-Ngọc A(TT)-Kiều T(TT)-Thi T(TT)-Nhàn GD-Liên T(TT)-Ngân Đ-Tiến H-Lan V(TT)-Bê MT-Lý V(TT)-Phượng Nhạc-Linh A(TT)-Đan T(TT)-Thuận Lý-Lâm A(TT)-Thủy  
  2 V(TT)-Hải T(TT)-Nhàn A(TT)-Đan A(TT)-Q.Nga TD-Duyên T(TT)-Thắng CN-H.Phượng V(TT)-Nhung V(TT)-Bê GD-Liên TD-V.Tiến T(TT)-Ngân Sử-T.Phượng T(TT)-Thi A(TT)-Kiều H-Lan Đ-Tiến Lý-Lâm T(TT)-Dương T(TT)-Thuận TD-Quang MT-Lý Nhạc-Linh Hóa
  3 Tin-H.Phúc TD-Quang Đ-Tiến V(TT)-Hải V(TT)-Nhung Nhạc-Linh Sử-Ngọc A(TT)-Kiều T(TT)-Thi V(TT)-Bê GDNG-Nhàn Sử-T.Phượng A(TT)-Thủy TD-Duyên GDNG-Lan GDNG-Liên GDNG-V.Tiến GDNG-Q.Nga GDNG-Dương GDNG-Thuận V(TT)-Phượng GDNG-Ngân MT-Lý Sinh
  4               CN-H.Phượng       V(TT)-Bê V-Hải                   V(TT)-Nhung KTNN
                                                   
 
1                 A(TT)-Kiều CN-M.Linh A(TT)-Thủy Đ-Tiến V(TT)-Hải Tin-K.Phúc MT-Lý V(TT)-Bê Sinh-Dung A(TT)-Q.Nga V(TT)-Phượng Sinh-Phượng Nhạc-Linh V(TT)-Nhung Lý-Lâm  
  2                 CN-M.Linh Sinh-Phượng MT-Lý Nhạc-Linh V(TT)-Hải Đ-Tiến V(TT)-Bê A(TT)-Kiều CN-K.Phúc Sinh-Dung A(TT)-Q.Nga V(TT)-Phượng CN-Lâm V(TT)-Nhung A(TT)-Thủy Nhạc
  3 HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM MT
  4  
  5  
Chủ nhiệm Quang Lâm Đan Thắng Linh Ngọc H.Phúc Dung Kiều Nhàn Thủy Duyên Thi Lan Liên Tiến Q.Nga Dương Thuận N.Nga Ngân T.Phượng  
                                                   
    Ghi chuù: Tiết GDNG 6,7,8,9 thực hiện vào tuần 2, 4 của tháng bắt đầu từ tháng 9/2019                              
      Tiết Hướng nghiệp lớp 9 thực hiện vào tuần 3 của tháng bắt đầu từ tháng 9/2019                              
                                  Chaùnh Phuù Hoøa, ngaøy 19 thaùng 9 naêm 2019        
                                  P.HIỆU TRƯỞNG        
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                  Nguyeãn Vaên Quyeân        
                                                   
                                                   
                                                   
                                Nguyeãn Vaên Quyeân            
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Học tập và làm theo Bác Hồ
Video
so gd
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây